ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden en/of tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen de Robojob NV en de co-contractant.

De co-contractant erkent kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en deze ook te aanvaarden, dit zowel middels ondertekening van de offerte of de bestelbon/order dan wel middels een uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van de facturatie van Robojob NV.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke algemene voorwaarden van de co-contractant die als niet bestaande dienen beschouwd te worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke en door Robojob NV ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege Robojob NV kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.

Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten en uitgevoerd te zijn op het maatschappelijk adres van Robojob NV zoals vermeld op de voorzijde van de offerte en/of bestelbon.

De handelsagenten van Robojob NV zijn niet bevoegd om de vennootschap te verbinden, noch om voorschotten of betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij daartoe een bijzondere volmacht hebben gekregen. Overeenkomsten bemiddeld door hun toedoen moeten goedgekeurd worden door de Directie van Robojob NV om uitvoerbaar te worden.

Bestelling

De co-contractant is contractueel verbonden van zodra hij een bestelling plaatst of een prijsofferte/order van Robojob NV ondertekent. Pas na deze ondertekening dient Robojob NV tot uitvoering van de offerte over te gaan.

Enkel de schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een bestelling verbindt Robojob NV tegenover de co-contractant.

Indien de co-contractant een wijziging wenst aan te brengen aan de orderbevestiging dient deze binnen de twee werkdagen schriftelijk per fax, per e-mail of per aangetekende post aan Robojob NV te worden aangevraagd. Zonder tegenbericht binnen de termijn van twee werkdagen vanwege de co-contractant, wordt de bestelling zoals vermeld op de orderbevestiging als definitief beschouwd en als dusdanig uitgevoerd. In geval van aanvaarding van de gewijzigde bestelling door Robojob NV, zal de co-contractant alle meerkosten vergoeden die het gevolg zijn van de wijziging van bestelling.

Prijs

Gewichten, afmetingen, prijzen en andere gegevens opgenomen in catalogi, prijslijsten en andere documentatie hebben slechts een indicatieve waarde. Robojob NV behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen indien de prijsbepalende factoren, zoals o.m. (niet limitatief) schommelingen in de wisselkoersen, loonsverhogingen (bij de wet bepaald en/of door de bevoegde paritaire comités aangenomen), verhogingen van directe of indirecte taksen, sociale lasten of verzekeringspremies, grondstoffen, materialen…, na het opmaken van de offerte gewijzigd zijn.

De prijzen vermeld door Robojob NV in de order-bevestigingen en offertes (waarvan de geldingsduur niet is verstreken) zijn de enige juiste aangezien de prijslijsten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht aan de co-contractanten.

Leveringsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke overeenkomst, worden de goederen steeds “af fabriek“ geleverd door Robojob NV. De goederen worden bijgevolg steeds verzonden op kosten en op risico van de co-contractant, en eveneens voor diens rekening. De co-contractant zal bijgevolg geen enkel verhaal kunnen uitoefenen op Robojob NV in geval van vertraging, schade of ontbrekende stukken.

De levering- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en zonder enige verbintenis vanwege Robojob NV. De niet naleving ervan door Robojob NV kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De indicatieve termijn voor de uitvoering der bestellingen begint te lopen vanaf de 5e werkdag na de datum vermeld op de orderbevestiging die door Robojob NV werd verstuurd of vanaf de 5de werkdag na de datum van bestelling indien geen orderbevestiging verstuurd werd door Robojob NV, en dit op voorwaarde dat alle vereiste gegevens die de co-contractant ter beschikking moet stellen, ontvangen werden door Robojob NV.

Indien de co-contractant opmerkingen en/of wijzigingen meedeelt aan Robojob NV nadat de leveringstermijn reeds een aanvang heeft genomen, zal Robojob NV zich uitspreken over het wel of niet kunnen aanvaarden van deze wijzigingen of opmerkingen. In geval van aanvaarde wijzigingen, is de oorspronkelijke leveringstermijn niet meer geldig. Een nieuwe indicatieve leveringstermijn zal worden opgegeven door Robojob NV voor deze gewijzigde bestelling.

Indien in een andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst overeengekomen werd dat de leveringstermijnen wel bindend zijn, worden deze van rechtswege minimaal in dezelfde mate verlengd als de duur van de vertraging die door één of meerdere van volgende gebeurtenissen zou kunnen veroorzaakt zijn:

  • wanneer de co-contractant niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan heeft;
  • wanneer de co-contractant niet tijdig alle noodzakelijke inlichtingen i.v.m. de uit te voeren opdracht heeft overgemaakt;
  • wanneer de co-contractant enige verplichting die voortvloeit uit het contract niet is nagekomen;
  • wanneer de vertraging te wijten is aan een toeleverancier of producent van Robojob NV;
  • arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten

Robojob NV kan enkel en alleen tot schadevergoeding wegens laattijdige levering worden aangesproken indien zij zich schriftelijk heeft verbonden tot een bindende en uiterste levertermijn, en op voorwaarde dat de co-contractant het bewijs levert (1) dat de vertraging te wijten is aan een grove fout van Robojob NV, alsook (2) van de omvang van de effectief geleden schade door de co-contractant. De schadevergoeding kan in ieder geval nooit hoger zijn dan de waarde van de goederen. Commerciële schade en gevolgschade komen in ieder geval nooit in aanmerking voor vergoeding.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn contant betaalbaar tenzij een vervaldatum wordt vermeld op de facturen. De betalingen dienen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, contant te gebeuren op de maatschappelijke zetel van Robojob NV, ofwel door betaling op de bankrekening van Robojob NV. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij onherroepelijk op de rekening van Robojob NV werd ontvangen.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest mee van 10 % op jaarbasis, dewelke jaarlijks wordt gekapitaliseerd. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de co-contractant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, ook indien termijnen van respijt worden toegekend. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Bovendien zal de co-contractant instaan voor alle gerechtskosten en kosten van uitvoering. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle, zelfs niet vervallen, facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Co-contractanten met achterstallige betalingen verliezen het recht op disconto.

Indien de factuur op vraag van de co-contractant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de co-contractant hoofdelijk, minstens solidair, verantwoordelijk voor de integrale betaling ervan.

Elke klacht in verband met een factuur dient met een aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden gedaan binnen de zeven dagen na factuurdatum, dit op straffe van onontvankelijkheid.

In geval de co-contractant de betalingsvoorwaarden niet stipt en volledig naleeft, heeft Robojob NV het recht, hetzij van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, hetzij alle lopende contracten, leveringen en werkzaamheden te schorsen (ook deze die niet het voorwerp uitmaken van de facturatie in kwestie) en de geleverde materialen terug te nemen. In geval Robojob NV opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, zal zij gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 20%, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval van grotere schade.

Protest

De medecontractant dient de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Elk zichtbaar gebrek moet (op straffe van niet ontvankelijkheid) door een aangetekend schrijven worden gesignaleerd uiterlijk binnen de drie dagen na de levering van de goederen. Het signaleren van verborgen gebreken dient op straffe van niet-ontvankelijkheid per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen een termijn van acht dagen te gebeuren vanaf de kennisname of mogelijkheid tot kennisname door de medecontractant.

In geval van gegrond protest binnen deze termijn is Robojob NV er enkel toe gehouden de gebrekkige onderdelen of goederen te herstellen of te vervangen zonder dat de co-contractant aanspraak kan maken op enige andere schadevergoeding. Goederen mogen slechts worden teruggezonden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd toegestaan door Robojob NV.

Geen enkel protest ontslaat de co-contractant van zijn betalingsverplichtingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Robojob NV verbindt zich ertoe te verhelpen aan de gebrekkige werking van de door haar geleverde goederen, wanneer die voortvloeit uit ondeugdelijk ontwerp, materiaal of bewerkingen door Robojob NV zelf uitgevoerd. Deze verplichting is niet van toepassing wanneer het gebrek te wijten zou zijn aan materieel of bijbehoren die door de co-contractant geleverd zijn of voortspruiten uit een door hem voorgeschreven constructie. De garantieverplichting geldt evenmin wanneer het om een toeval of een geval van overmacht gaat of voor gebreken die voortvloeien uit nalatigheid, slecht onderhoud of verkeerd gebruik van het materieel door de co-contractant of zijn aangestelden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, geldt deze garantieverplichting voor voormelde gebreken die voorkomen binnen een tijdspanne van maximaal 1 jaar na de installatie of max. 2000 Robot-werkuren, afhankelijk welke van bovengenoemde limieten eerst bereikt wordt.

Om zich te kunnen beroepen op de voordelen van deze schikkingen, moet de co-contractant binnen de vijf werkdagen vanaf de vaststelling van het gebrek een aangetekend schrijven richten aan Robojob NV met een duidelijke omschrijving van de gebreken die hij toeschrijft aan het materieel en er het bewijs van leveren.

De werken die voortvloeien uit de garantieverplichting van Robojob NV zullen uitgevoerd worden op de plaats die door Robojob NV gekozen wordt en ze zullen in principe beperkt zijn tot het vervangen van defecte stukken. Transportkosten en kosten voor de verplaatsing van het materieel of defecte stukken vallen ten laste van de co-contractant evenals de reiskosten, de arbeid en de verblijfskosten die de herstelling van het materiaal of de defecte stukken met zich meebrengen. De vervangen stukken moeten franco naar het magazijn van Robojob NV teruggezonden worden binnen de maand van hun vervanging, zo niet heeft Robojob NV het recht deze stukken in rekening te brengen. Kosten voor bijstand, middelen of bijbehoren, noodzakelijk voor de herstelling vallen steeds ten laste van de co-contractant.

De verantwoordelijkheid van Robojob NV is strikt beperkt tot de hierbepaalde verplichtingen en het is uitdrukkelijk overeengekomen dat Robojob NV niet tot enige schadevergoeding aan de co-contractant gehouden is voor persoonlijke ongevallen die zouden kunnen gebeuren met de geleverde machines en/of materialen, noch wegens schade aan andere goederen dan die welke het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, noch wegens gederfde winst of enige andere vorm van schade.

Indien Robojob NV aansprakelijk wordt geacht ten opzichte van derden op grond van de Wet van 25.02.1991, aanvaardt de co-contractant Robojob NV hiervoor integraal te vrijwaren.

Bevrijdende omstandigheden

Als niet-limitatieve bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan toeleveringen en grondstoffen, beperkingen in het energie-verbruik, indien deze omstandigheden zich voordoen buiten de wil van Robojob NV.

Het zich voordoen van één dezer omstandigheden ontslaat Robojob NV van haar verantwoordelijkheid.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de bestelde of geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van Robojob NV. Deze behoudt in geval van wanbetalingen of (dagvaarding in) faillissement het recht ze terug te nemen op kosten van de co-contractant, zonder enig uitsluitsel en waar zij zich ook mogen bevinden, ongeacht ze al dan niet werden bewerkt en ongeacht aan welk onroerend goed ze werden vastgehecht.

Onderhavige clausule van eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden wanneer de co-contractant zich in faling, onder W.C.O. of in een andere gelijkaardige toestand bevindt. In ieder geval geeft het faillissement of een W.C.O. of een wijziging in toestand (zoals bepaald in artikel 10 van onderhavige voorwaarden) van de co-contractant onmiddellijk en van rechtswege aanleiding tot de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de co-contractant, waarbij Robojob NV tevens gerechtigd is om de teruggave van de geleverde goederen te vorderen.

De co-contractant dient steeds al hetgeen te doen om de eigendomsrechten van Robojob NV veilig te stellen, en zal hiervoor: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan Robojob NV. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de co-contractant, op eerste verzoek van Robojob NV, de desbetreffende goederen, op eigen kosten en risico, binnen de 24 uur aan Robojob NV terug bezorgen, met automatische ontbinding van de overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt Robojob NV automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs, en is de co-contractant bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale factuurbedrag.

Studies, tekeningen en technische beschrijvingen blijven uitsluitend eigendom van Robojob NV. Ze mogen niet gebruikt of gekopieerd worden voor andere doeleinden dan deze voorzien in het met de co-contractant gesloten contract.

Wijziging situatie

Iedere wijziging in de situatie van de co-contractant waardoor zijn verbintenissen niet meer worden nagekomen (vb overlijden, faillissement, protesten, ontbinding, wijziging statuten) geeft aan Robojob NV het recht om:

  • de uitvoering van de bestellingen/orders te schorsen
  • de onmiddellijke betaling te eisen van iedere onbetaalde factuur
  • de onmiddellijk betaling te eisen van ieder uitgevoerd en te factureren order
  • een betalingswaarborg te eisen

Indien de co-contractant, of zijn rechtsopvolgers, hierop weigeren in te gaan, maakt deze zich schuldig aan eenzijdige verbreking van de overeenkomst. Robojob NV heeft in dat geval recht op een schadevergoeding wegens deze eenzijdige annulatie zoals voorzien in artikel 11 van onderhavige voorwaarden.

Annulatie

Onafgezien van de betaling van reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige annulatie van de overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door Robojob NV gederfde winst.

Deze schadevergoeding voor wat betreft de gederfde winst wordt forfaitair bepaald op 20% van de overeengekomen nettoprijs (inclusief BTW).

Deze schadevergoeding kan hoger zijn indien Robojob NV aantoont dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.

Nietigheid clausules

De nietigheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden of van de bijzondere voorwaarden.

Compensatie

Enkel Robojob NV heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van Robojob NV.

Bevoegdheid

In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Robojob NV en de co-contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, die het Belgisch recht en deze algemene voorwaarden zullen toepassen.

RoboJob logo

Hoofdkantoor

RoboJob NV

Industriepark 12 Zone B

2220 Heist-op-den-Berg

België

info@robojob.eu

+32 (0)15 25 72 74

BE0889 561 066

Technologiecentrum

RoboJob GmbH

Neuwiesen 3

74251 Lehrensteinsfeld

Duitsland

info@robojob.eu

+49 (0)7134 917 4339

DE319 559 293

RoboJob USA

An Alliance with Fusion OEM

6951 High Grove Boulevard

Burr Ridge, IL 60527

Verenigde Staten

info@robojob-usa.com

1.866.952.9020